Полезни връзки

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”

На тази страница предоставяме някой от най-важните Интернет сайтове и портали, свързани с адвокатската ни дейност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Патентно ведомство на Република България →

Европейско патентно ведомство →

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) →

Световна организация за интелектуална собственост →

СЪДИЛИЩА

Софийски районен съд →

Софийски градски съд →

Административен съд София-град →

Апелативен съд София →

Върховен касационен съд на Република България →

Върховен административен съд на Република България →

Конституционен съд на Република България →

Съд на Европейския съюз →

ДРУГИ

Агенция по вписванията →

Висш адвокатски съвет →

Прокуратура на Република България →

Национална следствена служба →

Търговски регистър на Република България →

Българска народна банка →

Българска фондова борса →

Централен Депозитар →

Българската търговско-промишлена палата →

Комисия за защита на конкуренцията →

Комисия за защита на потребителите →

Електронно правителство →

Министерски съвет →

Министерство на външните работи →

Министерство на правосъдието →

Министерство на финансите →

Министерство на културата на Република България →

Народно събрание на Република България →

Президент на Република България →

Омбудсман на Република България →

Столична община →

Национална база данни – Гражданска Регистрация и Административно Обслужване →

Портал на Европейския съюз →

Портал Европа →

Европейски информационен портал →