Тълкувателно дело №12 / 2012г. ОСГК

„ОТ КОГА СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.315,АЛ.2 ГПК, И ВРЪЧВАНЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ.7,АЛ.2 ГПК НА ПРЕПИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО ПРОМЕНЯ ЛИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, УКАЗАН В ЧЛ.315,АЛ.2 ГПК.”

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

12/2012

гр.София, 11 март 2013 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на

Гражданска колегия, в съдебно заседание на 21 февруари 2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на

Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ТАНЯ МИТОВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 22. АЛБЕНА БОНЕВА

2. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ 23. СВЕТЛА ДИМИТРОВА

3. ТЕОДОРА НИНОВА 24. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

4. НАДЯ ЗЯПКОВА 25. ЖИВА ДЕКОВА

5. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА 26. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

6. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 27. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

7. СТОИЛ СОТИРОВ 28. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

8. МАРГАРИТА СОКОЛОВА 29. ВАСИЛКА ИЛИЕВА

9. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА 30. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

10. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ 31. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

11. СВЕТЛА ЦАЧЕВА 32. ОЛГА КЕРЕЛСКА

12. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ 24. 33. ЗОЯ АТАНАСОВА

13. ЛЮБКА БОГДАНОВА 34. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

14. ВЕСКА РАЙЧЕВА 35. ВЕСЕЛКА МАРЕВА

15. ЗЛАТКА РУСЕВА 36. БОРИС ИЛИЕВ

16. ДИЯНА ЦЕНЕВА 37. БОЯН ЦОНЕВ

17. МАРИЯ ИВАНОВА 38. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

18. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА 39. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

19. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА 40. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

20. МАРИО ПЪРВАНОВ 41. ЛЮБКА АНДОНОВА

21. ЕМИЛ ТОМОВ

2

при участието на секретаря Борислава Лазарова

постави на разглеждане тълкувателно дело № 12 по описа за 2012 г.

на ОСГК, докладвано от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.08.2012

год. на заместник-председателя на ВКС и председател на гражданска

колегия на ВКС по предложение на състав на Първо гражданско

отделение, който на основание чл. 229, ал.1, т.7 във вр. чл. 292 от ГПК е спрял с определение № 427/1.08.2012 г. производството по ч.гр.д.№

313/2012 год. и е предложил на Общото събрание на гражданската

колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

„ОТ КОГА СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.315,АЛ.2 ГПК, И ВРЪЧВАНЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ.7,АЛ.2 ГПК НА ПРЕПИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО ПРОМЕНЯ ЛИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, УКАЗАН В ЧЛ.315,АЛ.2 ГПК.”

В съдебната практика по реда на чл.274, ал.3 ГПК са формирани две

становища:

Според първото становище решението с мотивите се обявява, респективно препис от него се връчва, съгласно изискванията на чл.7,ал.2 ГПК на страните в открито съдебно заседание, при което срокът за обжалване започва да тече от датата на обявяване на решението,доколкото от тази дата неговото съдържание е станало известно на страната. Ако обаче решението е било известено на страната в един по-късен момент, когато със съобщението е изпратен препис от решението,да се приеме, че въпреки това срокът започва да тече от датата на обявяване на решението, би означавало срокът за обжалване в тези случаи на практика да бъде по-къс от законоопределения двуседмичен срок и страните по дела, разглеждани при условията на бързото производство да се поставят в неравностойно положение спрямо страните по дела, разглеждани по общия процесуален ред, което не е целта и смисъла на закона.

Според второто становище, съдът, като е оповестил в открито съдебно заседание, в което приключват устните състезания, обявяването на решението в определен ден,е оповестил на страните, че от този ден насетне тече и срокът за обжалване на същото. Това е началото на срока за обжалване и връчването на препис по реда на чл.7,ал.2 ГПК не го променя.

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен

съд приема следното: Производството по гл.ХХV ГПК е особено исково производство и правилата, предвидени в него дерогират тези на общия исков процес. В специална правна норма е уреден различно от общото правило момента,от който започва да тече срока за въззивно и касационно обжалване.

Идеята на чл.315,ал.2 ГПК е страните да знаят на коя дата могат да научат резултата по съдебния спор и да се запознаят със съдържанието нa съдебното решение, като от тази дата до крайната за обжалване имат на разположение онзи срок, определен в чл.259,ал.1 ГПК и чл.283 ГПК, стига да проявят инициатива и да извършат справка в регистъра на съдебните решения към съответния съд, който е публичен.По дела, подлежащи на разглеждане по този ред, изпращането на препис от решението до страната по чл.7,ал.2 ГПК има само информативен характер и не променя началния срок за подаване на жалба.

Правилото на чл. 315, ал. 2 ГПК е приложимо, когато съдът в открито заседание по разглеждане на делото посочи на коя дата ще обяви решението си и го стори не по-късно от предварително определената дата. Това се отнася и за случаите, когато съдът е вписал решението си по-рано от определената дата. Началният момент, от който започва да тече срокът за обжалване и в този случай е датата, посочена в последното по делото заседание. Това е така, тъй като правата на страните не се нарушават, а напротив те имат и по-дълъг срок за обжалване.

Когато решението е вписано след датата, обявена на страните от съда, предвид невъзможността да се гарантира целия срок по чл.259 и чл.283 ГПК, то началният момент, от който започва да тече срокът за обжалване, е връчването на съобщението, с което страните се уведомяват,че актът е изготвен и получават препис от него. В този случай приложими са правилата на общия исков процес. Това изрично трябва да бъде указано от съда.

В случай, че съдът връчи на страните препис от решението по реда

на чл.7, ал. 2 ГПК, в което е указан различен срок за обжалване от обявеното по чл. 315, ал. 2 ГПК, тогава по аргумент от чл. 62, ал. 3 ГПК, срокът ще тече от най-благоприятния за страната начален момент.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданска

колегия на Върховния касационен съд

Р Е Ш И :

Срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл.315,ал.2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил,че ще постанови решението си. Връчването по чл.7,ал.2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл.315,ал.2

ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия: ……………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: …………………………….

ЧЛЕНОВЕ:…………………………..

………………………………….

………………………………