Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост

Регистрация. Проучвания. Консултации. Авторско право и сродни права. Търговски марки. Промишлен дизайн. Избретения. Полезни модели. Географски означения.

Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост. Регистрация. Проучвания. Консултации. Авторско право и сродни права. Търговски марки. Промишлен дизайн. Избретения. Полезни модели. Географски означения.

Основната част от дейността на Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова” застъпва правото на интелектуална собственост и неговите обекти. Нашият екип е на мнение, че правото на интелектуална собственост е може би най-динамичната правна област, което се обуславя от развитието на пазарната икономика, световната икономически система, както и координираният подход към защитата на неговите обекти от страна на Европейския съюз. Нещо повече, на 24 май 2011 г. Европейската Комисия публикува съобщение до Европейския парламент за отстраняване на пропуските и предизвикателствата на настоящият режим на права на интелектуална собственост чрез: реформиране на патентната система в Европа, създаване на единна авторскоправна рамка в цифрова среда на единия пазар, управление на база данни за авторски права, засилена борба срещу фалшифицирането и пиратството и други.

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”, изхождайки от  богатия си и дългогодишен опит в тази област, отчита степента на нейна важност и се стреми към висококачествени юридически услуги, отговарящи на предизвикателствата на правната защита на обектите на интелектуална собственост, както на национално, така и на европейско и международно ниво.

Екипът ни предлага:

 • Регистрация, подновяване и представителство в процедурата при всички видове заявени и регистрирани обекти на индустриална собственост: търговски марки; промишлени дизайни; изобретения; полезни модели, географски означения.
 • Проучване, наблюдение и правен анализ на обекти на интелектуална собственост.
 • Изготвяне и консултации по продуцентски, мениджърски и издателски договори; договори за възпроизвеждане и разпространение на звуко- и видеозаписи; договори, сключвани от артисти-изпълнители; договори с радио и телевизионни организации; договори за използване на бази данни и компютърни програми.
 • Консултации и изготвяне на договори по условията на възникване на авторски права, относно право на ползване и сделки с авторско произведение или друг защитен обект на индустриална собственост, предоставящи изключително или неизключително право на ползване; комплексни лицензионни договори.

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”  осъществява представителство пред:

1. Патентно Ведомство на Република България /BPO/ относно процедури по:

 • регистрация на марка, промишлен дизайн, полезен модел и издаване на патент;
 • подаване на опозиции по регистрация на обекти на индустриална собственост;
 • подаване на искания за заличаване;
 • други производства по процедури и сделки с обекти на индустриална собственост.

2. Офис за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) относно процедура за:

 • регистрация на търговска марка на Общността (CTM) и регистрация на промишлен дизайн на Общността (CRD), валидни във всички 27 държави-членки на ЕС;
 • други производства по процедури и сделки с обекти на индустриална собственост.

3. Световна организация за интелектуална собственост (WIPO) относно процедура за:

 • заявяване на патент (PCT патент), търговска марка – по реда на Мадридската Спогодба и Протокола и промишлен дизайн – по реда на Хагската спогодба
 • други производства по процедури и сделки с обекти на индустриална собственост

4. Европейско патентно ведомство (ЕPO) относно процедура за:

 • издаване на Европейски патент.

5. Съдебни процедури пред всички инстанции по процесуална защита на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.