Сделки с недвижими имоти и строителни инвестиции

Нотариални сделки. Предварителни договори. Проучване на собствеността. Преговори и представителство. Консултации. Наем и аренда.

Нотариални сделки. Предварителни договори. Проучване на собствеността. Преговори и представителство. Консултации. Наем и аренда.

В областта на недвижимите имоти и строителните инвестиции Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова“ предоставя пълен комплекс услуги, както на местни, така и на чуждестранни клиенти. Кантората има значителен опит в:

 • проучване, подготовка и извършване на всякакви нотариални сделки с недвижими имоти;
 • подробен анализ на всички юридически аспекти от правното състояние на имота и успешно завършване на сделката;
 • провеждане на преговори и представителство на клиента;
 • данъчно правни, наследствени и други консултации, свързани с  имота;
 • съдействие при получаване на банкови кредити за закупуване на недвижими имоти, и съдействие при учредяването  на ипотеки;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по договорите;
 • консултации за предвижданията на Общия устройствен план и Подробния устройствен план относно конкретния парцел, обект на сделка;
 • извършване на проверки в съответната Общинска администрация;
 • компетентна юридическа помощ при изготвяне и подписване на предварителни договори за покупко-продажба или договори за учредяване право на строеж срещу обезщетение (суперфиция);
 • изготвяне на нотариални актове, пълномощни и различни видове декларации;
 • изготвяне на договори за наем и аренда;
 • изготвяне на данъчни и други писмени становища и консултации, свързани с имота и данъчното му облагане.