Правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества

Пълно обслужване на дружества в областта на корпоративното (търговско) право. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.

Koрпоративно право. Правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.

Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества  с българско и чуждестранно участие (еднолични търговци – ЕТ, дружества с ограничена отговорност – ООД, ЕООД, акционерни дружества – АД, ЕАД и др.), публикуване на отчети в Търговския регистър, вписване на промени в Търговския регистър, подаване на заявления по електронен път в Търговския регистър.

За корпоративни клиенти – Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова” предлага услугата текущо или абонаментно обслужване на търговски дружества.

Абонаментното обслужване на търговци и фирми включва:

 • Юридически консултации, необходими за текущата дейност на търговците, при поискване.
 • Представителство и посредничество.
 • Изготвяне на справки за действуващи в страната нормативни актове.
 • Изготвяне на правни анализи.
 • Осъществяване на процесуално представителство.
 • Консултации по време на водене на преговори.
 • Изготвяне на дружествени документи – протоколи, решения, списъци, книги на акционерите и др.

В областта на корпоративното право Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова” осъщесвява и правно съдействие на местни и чуждестранни физически и юридиюески  лица във връзка с учредяването и регистрациите в Търговкия регистър към Агенция по вписванията, както и извършва консулатии в следните области:

 • Регистрация на търговци и търговски дружества, собственост на местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и клонове на местни и чуждестранни юридически лица в РБ.
 • Регистрация на граждански дружества.
 • Подготовка на документи и вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Пълно правно обслужване на търговски и граждански дружества.
 • Преобразуване на търговски дружества – сливания и вливания, отделяне и разделяне.
 • Преструктуриране собствеността на търговски дружества, прехвърляне на дялове и акции, апортиране на движимо и недвижимо имущество в капитала на търговски дружества.
 • Прехвърляне на търговски предприятия, ликвидация на търговски дружества, упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници.
 • Търговски обезпечения.
 • Оперативен и финансов лизинг
 • Комисионни и спедиционни договори.
 • Франчайз и факторинг.
 • Сделки с обекти на интелектуална собственост.
 • Лицензионни сделки.
 • Консултации в областта на трудовото право във връзка със служителите на търговските дружества.